Warunki dostawy i warunki usług serwisowych

1. Obowiązywanie warunków

a) Wszystkie umowy dotyczące dostaw i usług serwisowych, które zostaną zawarte od 1. stycznia 2002 roku z przedsiębiorstwami, osobami prawnymi prawa publicznego lub niezależnymi organizacjami o charakterze publiczno-prawnym, podlegają następującym warunkom.

b) Zmiany warunków będą oznajmiane stronie umowy znajdującej się w stałych kontaktach handlowych każdorazowo pisemnie z zaznaczeniem zmienionych postanowień i obowiązywać jak postanowiono, jeżeli strona umowy będzie kontynuowała kontakty handlowe nie wnosząc sprzeciwu w określony terminie.

c) Treść umowy określona jest pisemnymi uzgodnieniami. Dalsze uzgodnienia nie zostały podjęte. Zmiana lub uzupełnienie umowy są tylko wtedy wiążące, jeżeli zostaną przez nas pisemnie potwierdzone.

d) Nieprawidłowe albo niekorzystne dla nas uzupełnienia warunków umowy poprzez stronę umowy nie będą stanowić treści umowy nawet wtedy, gdy nie zostaną przez nas osobno zakwestionowane. Te ogólne warunki handlowe obowiązują również dla przyszłych kontaktów handlowych z tym klientem.

2. Oferty

a) Nasze oferty są niezobowiązujące. Oferty klienta zostaną przyjęte, jeżeli je pisemnie potwierdzimy albo dostawa lub serwis zostaną zrealizowane.

b) Kosztorys nie jest wiążący, o ile nic innego nie wyniknie z potwierdzenia zamówienia.

c) Nasze oferty nie zawierają gwarancji jak i przejęcia ryzyka nabycia, jeżeli jednoznacznie nic innego nie jest podane.

d) Jesteśmy uprawnieni do udzielania zamówienia wewnętrznego.

e) Właściwości towarów lub usług serwisowych

Zawarte w naszych publikacjach, takich jak katalogi, prospekty, okólniki, ogłoszenia, ilustracje, reklamy i cenniki dane i charakterystyki odnoszą tylko do właściwości, w przypadku gdy stały się częścią umowy. Publiczne wypowiedzi innego producenta albo jego pomocnika odnoszą się tylko do właściwości towaru, jeżeli są uzgodnione w umowie lub też jednoznacznie lub pisemnie zostały przez nas uwierzytelnione. Dane o właściwościach lub wytrzymałości towaru lub usługi serwisowej w naszych oświadczeniach umownych, publicznych lub niepublicznych wypowiedziach lub publicznych wypowiedziach innego producenta lub jego pomocnika nie zawierają żadnej gwarancji (zapewnienia) w rozumieniu § 276 ust. 1 Kodeksu Cywilnego i żadnej gwarancji właściwości i wytrzymałości w rozumieniu § 443 Kodeksu Cywilnego, jeżeli dana gwarancja nie została przez nas jednoznacznie lub pisemnie przejęta. Zachowujemy sobie prawo, aż do momentu dostawy do dokonywania typowych zmian technicznych, w szczególności ulepszeń, jeżeli poprzez to nastąpi nawet mało istotna zmiana we właściwościach i jeżeli nie zostaną znacząco naruszone prawa klienta.

3. Przeznaczenie towaru

Nasze towary sa przeznaczone jedynie do stosowania przez przedsiębiorców. Jeżeli strona umowy zamierza nabyty u nas towar dostarczyć do konsumenta lub przedsiębiorcy, który ze swojej strony dostarcza tego typu towary konsumentom, należy nas o tym przed podpisaniem umowy powiadomić.

4. Ceny

a) Obowiązują w potwierdzeniu zamówienia podane ceny, w przeciwnym razie obowiązujący w trakcie podpisania umowy cennik.

b) O ile nie wynika inaczej z potwierdzenia zamówienia obowiązują nasze ceny w Euro od miejsca wysyłki, dodatkowo koszty przesyłki, ubezpieczenia i opakowania, jak również przy dostawie obowiązujący podatek obrotowy.

c) Przy uzgodnieniu terminu dostawy dłuższego niż 6 tygodni, ewentualnie w stałych kontaktach handlowych, które trwają dłużej niż 6 tygodni, jesteśmy uprawnieni do przekazania partnerowi handlowemu zaistniałego w międzyczasie wzrostu kosztów wynikających z zakupu, dostawy lub czynnika ludzkiego (koszty płac i pozostałe koszty personalne) poprzez podwyższenie wcześniej ustalonych cen w celu wyrównania zaistniałych zmian w danym zakresie.

5. Płatności

a) Nasze wierzytelności, szczególnie nasze wierzytelności finansowe względem partnera handlowego są płatne natychmiast, jeżeli nic innego nie zostanie ustalone. Jeżeli termin płatności nie został ustalony, zaistnienie obowiązuje zwłoki na podstawie ustawowych uregulowań.

b) Płatności za wyprodukowane przedmioty i urządzenia produkcyjne następuje zawsze z góry bez potrąceń.

c) Jeżeli w stałych kontaktach handlowych zostało uzgodnione wynagrodzenie na podstawie czasookresów, to wynagrodzenie należy uregulować na początku każdego czasookresu. W czasookresach o długości powyżej 6 miesięcy partner handlowy jest zobowiązany do przedpłaty w wysokości procentowego wynagrodzenia dla następnych 6 miesięcy.

d) W przelewach za punktualną płatność jest uważana nasza dostępność środków. Przyjęcie czeku lub weksla jest uważane dopiero za płatność po realizacji sumy w danej wysokości i po potrąceniu wszystkich kosztów. Za punktualne dostarczenie weksli lub czeków nie jesteśmy odpowiedzialni.

e) Jeżeli w umowie chodzi o umowę zakładową, w której my jesteśmy przedsiębiorcą i zleceniodawca wypowiada umowę zgodnie z § 649 Kodeksu Cywilnego, zanim rozpoczęliśmy realizację zlenienia, przysługuje nam ryczałtowe wynagrodzenia w wysokości 5% ustalonego całościowego wynagrodzenia. Jesteśmy uprawnieni również do biegania się o odpowiednio wyższe wynagrodzenie.

6. Prawo wzajemnych potrąceń i prawo zabezpieczenia, cesja, częściowe wykonanie usługi

a) Partner handlowy jest uprawniony do wzajemnych potrąceń tylko w przypadku bezsprzecznych i prawomocnie ustanowionych wierzytelności. Partner handlowy jest upoważniony do wykonania zabezpieczenia wraz z prawem wynikającym z § 369 Kodeksu Handlowego tylko w przypadku bezsprzecznych i prawomocnie ustanowionych wierzytelności z tego samego stosunku prawnego.

b) Cesja względem nas kierowanych roszczeń jest wykluczona. § 354 a Kodeksu Handlowego pozostaje nienaruszony.

c) Częściowe wykonanie usługi lub dostawy i odpowiednie potrącenia są dopuszczalne, jeżeli są dla partnera handlowego do zaakceptowania.

7. Zagrożenie wykonalności roszczenia

a) Jeżeli okaże się po zawarciu umowy, że nasze roszczenie dotyczące usługi wzajemnej jest zagrożone w związku z brakiem wydajności naszego partnera handlowego, w tym wypadku nasz partner handlowy jest zobowiązany do świadczenia wstępnego, jeżeli nasze umowne zobowiązanie nie występuje w zbywalnym towarze jak umowie o dzieło, usłudze lub dostawie, którą nasz partner handlowy mógłby w każdym czasie gdzie indziej nabyć.

b) W pozostałych przypadkach obowiązuje § 321 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem, że w wypadku zagrożenia naszych roszczeń z tego samego stosunku prawnego możemy odmówić wykonania usługi w rozumieniu § 273 Kodeksu Cywilnego.

c) Jeżeli płatność ratalna została uzgodniona, wtedy następuje wymagalność całej pozostałej wierzytelności, jeżeli partner handlowy zalega całościowo lub częściowo z płatnością co najmniej dwóch kolejnych rat.

d) Prolongaty stają się nieskuteczne, jeżeli partner handlowy zwleka z wykonaniem usługi albo występują warunki dotyczące należności wynikające z § 321 Kodeksu Cywilnego.

8. Wyprodukowane przedmioty i urządzenia produkcyjne

a) Jeżeli partner handlowy jest zobligowany do udostępnienia modeli, rysunków, programów komputerowych, danych lub urządzeń produkcyjnych (urządzeń), wtedy zostają one nam dostarczone na koszt dostawy. Partner handlowy jest na nasze wezwanie zobowiązany do ich odbioru. Jeżeli to wezwanie nie zostanie w przeciągu 3 miesięcy wypełnione, jesteśmy uprawnieni do wysłania tego na jego koszt. Koszty utrzymania i naprawy, składowania, ubezpieczenia, zmiany i zamienników ponosi partner handlowy. Do zawarcia ubezpieczenia jesteśmy tylko zobowiązani na życzenie partnera handlowego oraz przy pełnym pokryciu kosztów.

b) Partner handlowy jest odpowiedzialny za konstrukcję, zgodność z rysunkami lub wzorcami i właściwości urządzenia. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia urządzenia.

c) Jeżeli urządzenia produkcyjne zostaną przez nas na zlecenie partnera handlowego wykonane i zakupione, przysługuje nam uzgodnione lub odpowiednie wynagrodzenie. Przez nas wykonane urządzenia pozostają naszą własnością. Partnerowi handlowego nie przysługuje nawet wtedy wezwanie do wydania, jeżeli należność została uregulowana. Zachowujemy sobie prawo do utylizacji urządzenia lub jego innego zagospodarowania, jeżeli od ostatniego zamówienia partnera handlowego minęły co najmniej 3 lata. W przypadku innych ustaleń, że partner handlowy ma zostać właścicielem urządzenia, wtedy własność przechodzi na niego w momencie całkowitej spłaty należności. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania urządzenia, stosuje się tutaj ust.1, zdania 2 – 5. Umowa o przechowanie może zostać przez partnera handlowego wypowiedziana najwcześniej po 2 latach po przekazaniu własności i wtedy można żądać wydania urządzenia.

d) Partner handlowy jest odpowiedzialny za cywilnoprawny i publicznoprawny brak zastrzeżeń przez nas dostarczonej usługi, o ile brał udział w jej tworzeniu, w szczególności w dostarczaniu materiałów, rysunków, know how i pozostałych informacji. To dotyczy również ewentualnych naruszeń praw, w szczególności praw patentowych, stosowanego wzorca, znaków fabrycznych, praw autorskich i stylistyki wzorca. W ramach swojej odpowiedzialności partner handlowy jest zobowiązany do zwolnienia nas z roszczeń osób trzecich i kosztów sadowych wynikłych z ewentualnego naruszenia prawa.

e) Zachowujemy sobie prawo autorskie jak i prawo własności wszystkich pozostawionych przez klienta dokumentów w szczególności ilustracji, rysunków i kalkulacji,. Nie mogą być one wykorzystane dla zawierania innych umów i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, i należy nam je bezzwłocznie na własny koszt zwrócić, jeżeli cel umowy został spełniony i umowa została zakończona. Odnosi się to w szczególności do tych dokumentów i pozostałych informacji, które określana są jako „poufne”. Jesteśmy uprawnieni, aby w każdej chwili żądać wydania tych dokumentów, jeżeli poufność nie może być zagwarantowana.

9. Dostawa, terminy dostaw, zwłoka w odbiorze

a) Terminy dostaw stosuje się na podstawie naszego potwierdzenia zlecenia. Jeżeli po zawarciu umowy uzgodnione zostaną zmiany w zawartości i zakresie dostawy, termin dostawy zaczyna się od nowa dla jej całego zakresu.

b) Terminy dostaw uznaje się za dotrzymane, jeżeli towar został terminowo wysłany, albo gotowość do wysyłki została partnerowi handlowemu oznajmiona.

c) Odpowiednie wydłużenie terminów dostaw następuje, jeżeli wystąpią przez nas niezawinione okoliczności, w szczególności w ramach sytuacji konfliktowych takich jak strajk i lokaut, w przypadku działania siły wyższej, wojny, kataklizmów i nie jesteśmy w stanie wypełnić dostawę lub usługę. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli zaistniała przeszkoda będzie występowała bliżej nieokreślony czas i cel umowy jest zagrożony. Jeżeli ta przeszkoda trwa dłużej niż 2 miesiące zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od niewykonanej części umowy, jeżeli na postawie ustalonych warunków nie przysługuje mu odstąpienie od całości umowy.

d) Jeżeli partner handlowy nie odbiera towar terminowo, jesteśmy uprawnieni z zastrzeżeniem wszystkich innych praw do wyznaczenia mu terminu dodatkowego, a po jego upłynięciu do dysponowanie tym przedmiotem i dostarczeniu go partnerowi handlowemu w odpowiednio wydłużonym terminie. Jako odszkodowanie możemy żądać ryczałtowo 10% uzgodnionej ceny bez podatku obrotowego, o ile partner handlowy nie udowodni, że nie wystąpiła żadna albo znikoma szkoda. Roszczenie zaistnienia wyższej szkody pozostaje zastrzeżone.

e) Zamówienia dostarczane na żądanie, o ile nie zostało inaczej ustalone, należy odebrać w przeciągu 2 miesięcy.

f) Do ubezpieczenia towaru jesteśmy zobowiązani tylko na jednoznaczne pisemne życzenie partnera handlowego, w którego ofercie powinny znaleźć się dane dotyczące rodzaju ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia jak również zaliczka na poczet kosztów ubezpieczenia.

10. Przejęcie ryzyka

a) Ryzyko przechodzi na partnera handlowego najpóźniej wraz z wysyłką towaru również wtedy, gdy realizujemy dalsze usługi, jak transport lub ponosimy koszty transportu.

b) Jeżeli opóźnia się wysyłka z powodu okoliczności, które wystąpiły z winy partnera handlowego, w tej sytuacji ryzyko gotowości wysyłkowej przechodzi na partnera handlowego. Jednakże jesteśmy zobowiązani na koszt partnera handlowego dokonać ubezpieczenia, które jest wymagane przez partnera handlowego, o ile partner handlowy określi ubezpieczenie i z góry ureguluje koszty.

11. Własność zastrzeżona

a) Własność dostarczonego towaru przechodzi dopiero w momencie pełnej zapłaty wszystkich istniejących i po zawarciu umowy powstałych wierzytelności z tego stosunku handlowego na partnera handlowego.

b) Aż do wygaśnięcia własności zastrzeżonej obowiązują następujące przepisy:

Partner handlowy jest zobowiązany do starannego obchodzenia się i ubezpieczenia dostarczonego towaru. Jest on uprawniony do zgodnej z przepisami sprzedaży towaru przedsiębiorcom, jeżeli nie znajduje się on w zwłoce. Partner handlowy jest również uprawniony do przetwarzania i obróbki towaru dla nas jako wytwórczy nie powodując jednakże zaistnienia dla nas zobowiązania. Jeżeli nasza własność lub współwłasność w skutek połączenia wygaśnie, wtedy własność lub współwłasność partnera handlowego wspólnej rzeczy przechodzi na nas w wysokości wartości towaru, który partner handlowy nieodpłatnie dla nas przechowuje.

Zaistniałe partnerowi handlowemu z odsprzedaży albo innej podstawy prawnej zwiększone roszczenia zostają na nas przez partnera handlowego scedowane. My przyjmujemy tą cesję. Dalsza odsprzedaż dostarczonego towary jest wykluczona, jeżeli zwiększone wierzytelności wynikające z dalszej odsprzedaży lub innej podstawy prawnej nie będą mogły być odstąpione.

Partner handlowy jest uprawomocniony do ściągnięcia roszczeń wynikających z dalszej odsprzedaży lub innej podstawy prawej, o ile wypełni zobowiązania względem nas i jeżeli nie wystąpią uwarunkowania zawarte w pkt.7 (zagrożenie wykonalności roszczenia) tych warunków handlowych lub z § 321 Kodeksu Cywilnego. Partner handlowy jest zobowiązany do przekazania nam niezwłocznie otrzymanej sumy, o ile zabezpieczone wierzytelności są do uregulowania.

Na nasze żądanie partner handlowy jest zobowiązany do przedstawienia cesji praw i wydania potrzebnych dokumentów i informacji do dochodzenia wierzytelności. W przypadku dostępu osób trzecich do zastrzeżonego towaru albo wcześniej przekazanej wierzytelności partner handlowy jest zobowiązany do zwrócenia uwagi na naszą własność i niezwłoczne poinformowanie nas o przekazaniu potrzebnych do interwencji dokumentów.

Przy sprzecznym z ustaleniami umowy zachowaniem partnera handlowego, mianowicie przy zwłoce w płatnościach albo przy naruszeniu nałożonych na partnera handlowego obowiązków, w szczególności jego obowiązku zachowania należytej staranności względem towaru i obowiązku wypłaty ściągniętej kwoty, jesteśmy uprawnieni do żądania wydania dostarczonego ale niezapłaconego towaru albo cesji względem osób trzecich występującego roszczenia wydania partnera handlowego. W dochodzeniu własności zastrzeżonej lub przy zastawieniu dostarczonego towaru nie możliwe jest odstąpienie od umowy.

Jeżeli obliczona wartość uzyskanego dochodu ze scedowanej wierzytelności przekracza o 20% wysokość zabezpieczonej wierzytelności, w takim przypadku jesteśmy zobowiązani do dokonania zwrotu na żądanie partnera handlowego.

12. Roszczenia odszkodowania, roszczenie zbędnych wydatków

a) Ograniczenie odpowiedzialności oznacza, że

Roszczenie odszkodowania albo roszczenie rekompensaty zbędnych wydatków z powodu naruszenia obowiązków albo, gdy należna usługa nie zostanie wykonana lub zostanie nienależycie wykonana, przysługuje partnerowi handlowemu tylko w wypadku

aa) uszczerbku powodującego zagrożenie życia, zdrowia, obrażenia ciała, które spowodowane są naszym co najmniej nieumyślnym zaniedbaniem obowiązków albo celowym lub nieumyślnym zaniedbaniem obowiązków naszego ustawowego przedstawiciela lub pomocników. bb) pozostałe uszczerbki, które spowodowane są co najmniej znaczącym zaniedbaniem obowiązków z naszej strony albo co najmniej znaczącym zaniedbaniem obowiązków naszego ustawowego przedstawiciela, kadry kierowniczej lub pomocników albo na co najmniej nieumyślnym zaniedbaniu z naszej strony istotnych obowiązków umownych (obowiązki kardynalne) albo na co najmniej nieumyślnym zaniedbaniu obowiązków naszego ustawowego przedstawiciela, kadry kierowniczej lub pomocników i cc) szkody, które wchodzą w zakres zabezpieczenia przez nas udzielonej gwarancji (gwarancja, § 276, ust. 1 Kodeksu Cywilnego), gwarancji zakupu i gwarancji trwałości (§ 443 kodeksu Cywilnego).

b) ograniczanie odpowiedzialności do wysokości O ile nasza odpowiedzialność za zwykłą niedbałość i nasza odpowiedzialność za znaczące nieumyślne zachowanie naszych pomocników, którzy nie są ustawowymi przedstawicielami ani kadrą kierowniczą nie jest wykluczone (zgodnie z literą a), odpowiadamy tylko za oczekiwane typowe przy zawarciu umowy następstwa (szkody) i również za rekompensatę zbędnych wydatków tylko do wysokości zaspokojenia interesów.

c) Odpowiedzialność wynikająca z przedumownego stosunku zobowiązaniowego Powyższe ustępy odnoszą się również do roszczeń odszkodowania partnera handlowego ze stosunku zobowiązaniowego, który powstał poprzez rozpoczęcie negocjacji umownych, nawiązanie umowy albo inne handlowe kontakty. Jeżeli umowa między nami a partnerem handlowy dojedzie do skutku, wtedy roszczenia odszkodowania partnera handlowego uznaje się za darowane, te które nie byłyby uzasadnione powyższymi postanowieniami istniejącej umowy.

d) Roszczenia wynikające z prawa przechodniego Powyższe postanowienia dotyczą też roszczeń, które partner handlowy dochodzi z prawa przechodniego. Odwołać się do zagranicznego prawa może partner handlowy się tylko wtedy, gdy roszczenie byłoby uzasadnione przy zastosowaniu powyższych postanowień i tych ogólnych warunków handlowych.

13. Roszczenia partnera handlowego dotyczące wad

a) Obowiązek kontroli i obowiązek reklamacji w przypadku wad Partner handlowy jest zobowiązany do sprawdzenia w ramach umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy o dostawę dzieła wykonanego z materiału zleceniodawcy, umowy cywilnoprawnej i umowy zlecenia dostarczonych towarów lub usług bezpośrednio po dostarczeniu, i jeżeli występują wady rzeczowe należy nas o tym bezzwłocznie poinformować. Jeżeli partner handlowy zaniecha tej informacji, uważa się, że towar lub usługę za zgodną, chyba że chodzi tu o wadę, która podczas kontroli mogła być nierozpoznana. Jeżeli uwidoczni się taka wada rzeczowa w późniejszym terminie, należy niezwłocznie poinformować o jej wykryciu; w innym wypadku uznaje się towar lub usługę ze względu na wadę rzeczowa jako zgodną. W celu zachowania praw partnera handlowego należy na czas przesłać informację. Jeżeli podstępnie przemilczeliśmy wadę, nie możemy się powołać na ten ustęp.

b) Wady rzeczowe w przypadku rzeczy używanych Przy zakupie rzeczy używanych prawa partnera handlowego dotyczące wad rzeczowych są wykluczone. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowania i roszczeń z udzielonej przez nas gwarancji (gwarancja, § 276, ust. 1 Kodeksu Cywilnego), gwarancji zakupu i gwarancji trwałości (§ 443 Kodeksu Cywilnego).

c) Działania naprawcze Jesteśmy uprawnieni do usunięcia wady zgodnie z naszym uznaniem poprzez naprawienia lub dostarczenia sprawnej rzeczy (działania naprawcze). W wypadku niemożliwości realizacji naprawy partner handlowy może pomniejszyć cenę zakupu lub jeżeli przedmiotem wadliwym nie jest usługa budowlana, może również według własnego uznania odstąpić od umowy. Prawo partnera handlowego do odszkodowania pozostaje nienaruszalne.

d) Przedawnienie roszczeń dotyczących wad

Ustawowe przedawnienie obowiązuje, aa) dla roszczeń odszkodowania dotyczących wad, bb) dla roszczeń regresowych w wypadku wycofania się lub przy obniżeniu umów zakupu towarów konsumpcyjnych (§ 478 Kodeksu Cywilnego), cc) dla roszczeń wynikłych z niepożądanych zachowań, dd) w wypadku §§ 438 ust. 1 nr 2 i 634a ust. 1 nr 2 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie pozostałe roszczenia partnera handlowego wynikające z braków rzeczowych nowo wyprodukowanych rzeczy albo wykonania dzieła, w szczególności działania naprawcze, odstąpienie, obniżenie lub roszczenia zbędnych wydatków ulegają przedawnieniu w przeciągu roku. To samo dotyczy roszczeń wynikających z wad prawnych z następującym wyjątkiem: roszczenia wynikające z braku, który występuje w prawie rzeczowym osoby trzeciej, na podstawie którego może być żądane wydanie zakupionej rzeczy albo w pozostałym prawie, które jest wpisane w księdze wieczystej, przedawniają się w przeciągu 5 lat.

14. Miejsce realizacji

Miejscem realizacji umów z kupcami dla obydwu stron jest siedziba naszego przedsiębiorstwa.

15. Ochrona tajemnicy

a) Wszystkie nam przez partnera handlowego pozostawione do dyspozycji dokumenty, dane i informacje nie są poufne, o ile partner handlowy nie określi je jako poufne. Jeżeli w wykonaniu dostawy lub usługi korzystamy z pomocy osób trzecich, wtedy w każdym wypadu możemy dalej przekazać dane klienta, o ile jest to konieczne dla realizacji umownego celu.

b) Pozostawione przez nas klientowi do dyspozycji dokumenty, dane i informacje są poufne, w szczególności informacje, które umożliwiają lub ułatwiają korzystanie z naszych usług. Przekazane partnerowi handlowemu rysunki i dokumenty pozostają naszą własnością i podlegają zwrotowi na nasze żądanie. Osoby, które otrzymają dostęp do tych informacji, podlegają na nasze żądanie wspólnemu wyborowi.

16. Stosowane prawo, język umowy, właściwa siedziba sądu, częściowe unieważnienie, przedawnienie

a) Te warunki handlowe i wszystkie stosunki prawne stron polegają niemieckiemu prawu materialnemu. Obowiązywanie porozumienia Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego umów o międzynarodowym handlu towarami jest wykluczone.

b) Językiem umowy jest niemiecki.

c) Jeżeli partner handlowy jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub niezależną organizacją o charakterze publicznoprawnym, wtedy jedyną siedziba sądu dla wszystkich nieporozumień wynikających ze stosunku umownego jest siedziba naszego przedsiębiorstwa, jednakże jesteśmy upoważnieni do oskarżenia partnera handlowego w innej ustawowo wybranej siedzibie sądu. Względem wszystkich pozostałych partnerów handlowych zostaje ustalona nasza siedziba jako właściwa siedziba sądu dla wszystkich nieporozumień wynikających ze stosunku umownego, gdy strona korzystająca z drogi skargi przenosi po zawarciu umowy swoją siedzibę albo zwyczajowe miejsce pobytu z Niemiec, albo jej siedziba lub zwyczajowe miejsce pobytu jest nieznane.

d) Wstrzymanie przedawnienia roszczeń partnera handlowego w trakcie negocjacji występuje tylko wtedy, gdy pisemnie wyraziliśmy zgodę na negocjacje. Wstrzymanie kończy się 3 miesiące po naszej ostatniej pisemnej deklaracji.

e) Nieważność uregulowań w tych warunkach umowy albo w jakimś innym pomiędzy stronami uzgodnionym postanowieniu nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień tych ogólnych warunków dostawy i usług serwisowych lub pozostałych uzgodnień. Strony są zobowiązane do uzupełnienia w miejsce pomiędzy stronami zawartych nieważnych postanowień takich obowiązujących, których sens jest możliwie zbliżony do nieważnych postanowień.

 

Warunki zakupu i warunki zamówień

1. Obowiązywanie warunków

Wszystkie zamówienia dostaw i świadczenia usług, które od 01. stycznia 2002 udzielane są przedsiębiorcom, osobom prawnym prawa publicznego lub niezależnym organizacjom o charakterze publiczno-prawnym (dalej zwanymi dostawcami), podlegają przy każdorazowym rozwarciu umowy następującym warunkom w aktualnym brzmieniu. Zmiany warunków będą oznajmiane stronie umowy znajdującej się w stałych kontaktach handlowych każdorazowo pisemnie z zaznaczeniem zmienionych postanowień i obowiązywać jak postanowiono, jeżeli strona umowy będzie kontynuowała kontakty handlowe nie wnosząc sprzeciwu w określony terminie. Treść umowy określona jest pisemnymi uzgodnieniami. Dalsze uzgodnienia nie zostały podjęte. Zmiana lub uzupełnienie umowy są tylko wtedy wiążące, gdy zostaną przez nas pisemnie potwierdzone. Za zamówienia odpowiada wyłącznie nasz dział zakupu. Nieprawidłowe albo niekorzystne dla nas uzupełnienia warunków, ewentualnie warunków handlowych poprzez dostawcę nie staną się nawet wtedy treścią umowy, jeżeli nie zostaną przez nas osobno zakwestionowane. Te ogólne warunki handlowe obowiązują również dla przyszłych kontaktów handlowych z tym dostawcą.

2. Oferta

Oferty są przyjęte, jeżeli potwierdzimy je poprzez pisemne zamówienie. Złożone zamówienie nie jest ono dla nas dłużej wiążące, jeżeli po 14 dniach od doręczenia, przyjęcie tego zamówienia do nas nie dotarło. W całej korespondencji należy podać nasz numer zamówienia i numer artykułu.

3. Ceny

Wszystkie ceny obowiązują w EURO wraz z kosztami transportu i opakowania. Jeżeli wyjątkowo na podstawie jednoznacznego uzgodnienia koszty transportu zostaną przez nas przejęte, wtedy dostawca realizuje każdorazowo korzystną usługę transportową. Jeżeli wymagane jest ubezpieczenie, w tym wypadku dostawca musi zadbać o najkorzystniejsze ubezpieczenie.

4. Dostawa

Terminy dostawy odnoszą się do zamówienia i są wiążące. Terminy dostawy są dotrzymane, jeżeli towar dotrze do miejsca przeznaczenia. Zwłoki w dostawie należy nam bezzwłocznie zgłosić. Do każdej dostawy należy dołączyć przyjęty w handlu kwit dostawy z dokładnymi danymi. Dostawca może w celu wykonania swojej usługi skorzystać z pomocy innych osób jako swoich współpracowników, jeżeli udzieliliśmy jednoznacznie i w formie pisemnej zgody do wykorzystania podwykonawcy dla określonej usługi.

5. Płatności

Jesteśmy uprawnieni do dokonania płatności na każde konto dostawcy. Za terminowe płatności uznaje się czas przekazania zlecenia płatności. Wyrównanie rachunku następuje najwcześniej 30 dni po otrzymaniu rachunku. Jeżeli usługa zostanie w pełnym zakresie wykonana później, wyrównanie rachunku następuje najwcześniej 30 dni po całkowitym wykonaniu usługi. Przy płatnościach w przeciągu dwóch tygodni po wymagalności jesteśmy uprawnieni do odliczenia 3% skonta. Przysługujące dostawcy ustawowe odsetki za zwłokę wynoszą najwyżej 5 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej. Wyższe roszczenia odsetkowe z innej podstawy prawnej i dochodzenie dalszych szkód nie są wykluczone.

6. Zagrożenie wykonalności roszczenia

Przy zagrożeniu wykonalności naszego roszczenia jesteśmy uprawnieni o wykorzystania naszego ustawowego prawa do odmowy wykonania usługi na wszystkie usługi z tego samego stosunku prawnego w rozumieniu § 273 Kodeksu Cywilnego.

7. Przejęcie ryzyka

Ryzyko przechodzi na nas w momencie odstawienia towaru w miejscu przeznaczenia.

8. Wyprodukowane przedmioty i urządzenia produkcyjne

Jeżeli na podstawie umowy jesteśmy zobligowani do udostępnienia modeli, rysunków, programów komputerowych, danych lub urządzeń produkcyjnych, jak np. narzędzi (dalej zwanymi urządzeniami), zostają one bez ponoszenia przez nas kosztów odebrane przez dostawcę w podanym przez nas miejscu. Dostawca jest na nasze wezwanie zobowiązany do ich zwrotu bez ponoszenia przez nas kosztów w podanym przez nas miejscu. Koszty utrzymania, naprawy i zmiany ponosi dostawca. Dostawca sprawdza po otrzymaniu konstrukcji zgodność z rysunkami lub wzorami i przydatność dla celu umowy. Informuje nas natychmiast o ewentualnych wadach, nieprawidłowościach lub nieprzydatności. Jeżeli urządzenia zostaną przez dostawcę na nasze zlecenie wykonane lub zakupione, wynagrodzenie należne jest jedynie przy jednoznacznym uzgodnieniu. Jeżeli dostawca wystawi za wykonane lub zakupione na nasze zlecenie urządzenia rachunek, własność tych urządzeń po całkowitym uiszczeniu należności przechodzi na nas. Dostawca jest zobowiązany do starannego i bezpłatnego przechowywania towaru. Dostawca jest zobowiązany na własne koszty do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie od kradzieży i pożaru na odpowiednią sumę ubezpieczenia, która na nasze życzenie jest z nami ustalana. Dostawca jest zobowiązany do poinformowania nas o zawarciu i treści ubezpieczenia i pozostawieniu nam kopii umowy zawartego ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia odpowiedzialności dostawca jest zobowiązany na nasze żądanie do zrzeczenia się na naszą korzyść realizacji roszczenia w stosunku do firmy ubezpieczeniowej. Na wezwanie należy pozostałe urządzenia bezpłatnie dostarczyć w podane przez nas miejsce. W przypadku wszystkich pozostałych urządzeń, które będą jedynie wykorzystywane w dostawie lub świadczeniu usługi w stosunku do nas, przysługuje nam prawo nabycia za odpowiednie wynagrodzenie. Po wykonaniu tego prawa obowiązują powyższe postanowienia. Dla nas albo przez nas wykonane lub zakupione, ewentualnie nabyte urządzenia mogą być używane tylko za naszą zgodą i tylko w celu wypełnienia zawartych z nami umów. Urządzenia, które nie zostały nam zwrócone, muszą być po zakończeniu kontaktów handlowych w okresie 5 lat dla nas bezpłatnie składowe lub na nasze wezwanie na koszt dostawcy zniszczone.

9. Przedawnienie

Wstrzymanie przedawnienia roszczeń dostawcy w trakcie negocjacji (§ 203 kodeksu Cywilnego) występuje tylko wtedy, gdy pisemnie wyraziliśmy zgodę na negocjacje. Przedawnienie naszych roszczeń wchodzi w życie najwcześniej 3 miesiące po naszej ostatniej pisemnej deklaracji.

10. Odszkodowanie

a) Ograniczenie odpowiedzialności oznacza, że roszczenie odszkodowania albo roszczenie rekompensaty zbędnych wydatków z powodu naruszenia obowiązków albo, gdy należna usługa nie zostanie wykonana lub zostanie nienależycie wykonana przysługuje dostawcy tylko w wypadku

• Uszczerbku powodującego zagrożenie życia, zdrowia, obrażenia ciała, które opierają się na naszym co najmniej nieumyślnym zaniedbaniu obowiązków albo celowym lub nieumyślnym zaniedbaniu obowiązków naszego ustawowego przedstawiciela lub pomocników.

• pozostałe uszczerbki, które opierają się na co najmniej znaczącym zaniedbaniu obowiązków z naszej strony albo co najmniej znaczącym zaniedbaniu obowiązków naszego ustawowego przedstawiciela, kadry kierowniczej lub pomocników albo na co najmniej nieumyślnym zaniedbaniu z naszej strony istotnych obowiązków umownych (obowiązki kardynalne) albo na co najmniej nieumyślnym zaniedbaniu obowiązków naszego ustawowego przedstawiciela, kadry kierowniczej lub pomocników.

• Szkody, które wchodzą w zakres przez nas udzielonej gwarancji, § 276 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

b) Ograniczanie odpowiedzialności do wysokości naszej odpowiedzialność za zwykłą niedbałość i nasza odpowiedzialność za znaczące nieumyślne zachowanie naszych pomocników, którzy nie są ustawowymi przedstawicielami ani kadrą kierowniczą nie jest wykluczone (zgodnie z literą a), odpowiadamy tylko za oczekiwane typowe przy zawarciu umowy następstwa (szkody) i również za rekompensatę zbędnych wydatków tylko do wysokości zaspokojenia interesów.

c) Odpowiedzialność wynikająca z przedumownego stosunku zobowiązaniowego odnosi się również do roszczeń odszkodowania dostawcy ze stosunku zobowiązaniowego, który powstał poprzez rozpoczęcie negocjacji umownych, nawiązania umowy albo innych kontaktów handlowych. Jeżeli umowa między nami a dostawcą dojedzie do skutku, wtedy roszczenia odszkodowania dostawcy uważa się darowane, te które nie byłyby uzasadnione powyższymi postanowieniami istniejącej umowy.

11. Wady dostawy lub świadczenia usług

Pomijając § 377 Kodeksu Handlowego (obowiązek kontroli i obowiązek reklamacji) obowiązuje: jeżeli dostarczony towar w całości lub częściowo został przed wykryciem i rozpoznaniem wad sprzedany w normalnych stosunkach handlowych lub podczas normalnego użytkowania został zużyty lub zmieniony, nasze prawa dotyczące wad towaru zostają utrzymane. Nasze roszczenia wynikające z wad prawnych przedawniają się najwcześniej w regularnym terminie przedawniania. Jeżeli prawo przewiduje przedłużenie terminu przedawnienia, w tym wypadku tylko ten jest stosowany. Dostawca ma obowiązek zwolnić nas ze wszystkich roszczeń osób trzecich, które wynikają z wad rzeczowych i prawnych dostawy lub świadczenia usługi. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności producenta i naruszenia handlowych praw patentowych. Dostawcy jest wiadome, że eksportujemy nasze towary na cały świat, w szczególności do krajów członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do Kanady i do USA. Dostawy i świadczenie usług dotyczących produktów końcowych, surowców podstawowych lub półproduktów muszą dlatego odpowiadać krajowemu i zagranicznemu prawu i nie mogą naruszać żadnych krajowych i zagranicznych praw patentowych.

12. Prawo wzajemnych potrąceń i prawo zabezpieczenia

Dostawca jest uprawniony do wzajemnych potrąceń tylko w przypadku bezsprzecznych i prawomocnie ustanowionych wierzytelności. Dostawca jest upoważniony do wykonania zabezpieczenia wraz z prawem wynikającym z § 369 Kodeksu Handlowego tylko w przypadku bezsprzecznych i prawomocnie ustanowionych wierzytelności z tego samego stosunku prawnego.

13. Cesja

Cesja względem nas kierowanych roszczeń jest wykluczona. Jeżeli jest to transakcja prawna, z której wynikają roszczenia zapłaty dla dostawcy czyli obustronna transakcja handlowa, w tym wypadku stosuje się § 354 Kodeksu Handlowego.

14. Miejsce realizacji

Jeżeli dostawca jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub niezależną organizacją o charakterze publicznoprawnym, wtedy miejscem realizacji dla obu stron jest nasza siedziba albo przez nas na zlecenie wskazane miejsce realizacji.

15. Utrzymanie w tajemnicy

Obydwie strony są zobowiązane do zachowania milczenia na temat wszystkich im w ramach przeprowadzania umowy udostępnionych tajemnic handlowych i zakładowych drugiej strony również po zakończeniu umowy. Możemy żądać, że dostawca zobowiąże umownie wszystkich swoich współpracowników i pomocników w ten sam sposób i udzieli na życzenie wglądu do tych zobowiązań.

16. Stosowane prawo, język umowy, właściwa siedziba sądu, częściowe unieważnienie

Wszystkie stosunki prawne stron polegają niemieckiemu prawu. Obowiązywanie porozumienia Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego umów o międzynarodowym handlu towarami (CISG) jest wykluczone. Językiem umowy jest niemiecki. Jeżeli dostawca jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub niezależną organizacją o charakterze publicznoprawnym, wtedy jedyną siedziba sądu dla wszystkich nieporozumień wynikających ze stosunku umownego jest siedziba naszego przedsiębiorstwa, jednakże jesteśmy upoważnieni do oskarżenia naszego dostawcę w innej ustawowo wybranej siedzibie sądu. Względem wszystkich pozostałych dostawców zostaje ustalone Esslingen jako właściwa siedziba sądu dla wszystkich nieporozumień wynikających ze stosunku umownego, gdy strona korzystająca z drogi skargi przenosi po zawarciu umowy swoją siedzibę albo zwyczajowe miejsce pobytu z Niemiec, albo jej siedziba lub zwyczajowe miejsce pobytu jest nieznane. Nieważność uregulowań w tych warunkach umowy albo w jakimś innym pomiędzy stronami uzgodnionym postanowieniu nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień tych ogólnych warunków zakupu i zamówień lub pozostałych uzgodnień. Strony są zobowiązane do uzupełnienia w miejsce pomiędzy stronami zawartych nieważnych postanowień takich obowiązujących, których sens jest możliwie zbliżony do nieważnych postanowień.